Tietopaketti lappeenrantalaisille opiskelijoille

Oletko aloittamassa opintoja Lappeenrannassa? Kenties opintojen aloittaminen tuntuu haastavalta eikä asuntoakaan ehkä tahdo löytyä. Ehkä koko kaupunki on sinulle vieras? Ei huolta, olemme koonneet näille sivuille runsaan tietopaketin, josta toivomme olevan hyötyä Lappeenrantaan tulevalle opiskelijalle.

Mikä on LUT?

LUT on lyhenne sanoista ”Lappeenranta University of Technology”, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja LUT on siis yliopisto, jossa voit opiskella talouden ja tieteen alan tutkintoja. Yliopisto on perustettu jo vuonna 1969 ja se on saanut runsaasti myös kansainvälistä mainetta. Yliopiston tutkimustyö on keskittynyt etsimään ratkaisuja globaaleihin kysymyksiin, jotka liittyvät kestävään kehitykseen sekä Euroopan kehittymiseen. Esimerkiksi puhtaaseen veteen ja energiaan, kiertotalouteen ja kestävään liiketoimintaan liittyvät kysymykset ovat LUT:n mukaan sellaisia ihmiskunnan tulevaisuuden kohtaloon liittyviä kysymyksiä, joihin tiedeyhteisöjen on tärkeää pureutua ja joihin LUT:ssa pureudutaan.

LUT:n campus on niin sanottu Green Campus ja se ilmentää erinomaisella tavalla yliopiston osaamista energia-alalla. Samalla campus tarjoaa ainutlaatuiset olosuhteet tutkimustyölle sekä opetuksen järjestämiselle – on upeaa saada opiskella näissä olosuhteissa!

LUT tekee runsaasti yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa ja sen yhteydet elinkeinoelämään ovat vahvat. Yliopisto pyrkii myös tukemaan yritystoimintaa, joka saa kimmokkeen tieteellisen tutkimuksen pohjalta. Yliopistolla onkin ihkaoma sijoitusyhtiö, jonka avulla tuetaan yliopiston tutkimuksellisia yrityksiä. LUT:n sijoitusyhtiö on nimeltään Green Campus Innovations, mikä kuvaa hyvin yliopiston vihreitä arvoja sekä tieteellisten innovaatioiden korostamista.
Kansainvälisyys sekä kansainvälinen yhteistyö ovat erittäin tärkeitä periaatteita LUT:n toiminnassa. Yliopiston koulutusohjelmille on hankittu kansainväliset akkreditoinnit ja LUT:ia voidaankin pitää edelläkävijänä tässä suhteessa. Kansainvälisiä akkreditointeja voidaan pitää myös merkkinä siitä, että LUT:ssa annettava opetus on korkealaatuista. LUT:ssa tehtävä tutkimustyö on saanut kansainvälisissä arvioinneissa arvosanan ”hyvä”.

LUT:n toiminnassa korostuvia arvoja ovat hyvinvoinnin rakentamisen tahto, intohimo uuden luomiseen tiedettä hyödyntäen sekä menestymiseen tarvittava rohkeus. Oppilaitoksen strategiana on pyrkiä vaikuttamaan kestävään kehitykseen aivan uudenlaisella tavalla sekä pyrkiä toimimaan tiennäyttäjänä. Energiaratkaisuissa olisi LUT:n mukaan pyrittävä käyttämään lähinnä uusiutuvia energialähteitä ja maailmasta olisi pyrittävä luomaan mahdollisimman jätteetön käyttämällä ainoastaan raaka-aineita, jotka on mahdollista kierrättää. Tiennäyttäjänä LUT:n haasteisiin kuuluu pohtia keinoja, joiden avulla voitaisiin taata kaikille puhdasta juoma- ja käyttövettä. Haasteena on myös luoda sellaisia uusia liiketoimintamalleja, jotka ottavat huomioon kestävän kehityksen vaatimat toimintatavat. Samalla LUT pyrkii osaltaan toimimaan siten, että Eurooppaan saataisiin luotua lisää vihreään kasvuun keskittyvää yrittäjyyttä, joka osaltaan auttaisi kirittämään Eurooppaa.

LUT:n tieteelliset ratkaisut liittyvät puhtaaseen energiaan esimerkiksi aurinkoenergian, energiamarkkinoiden, energian muuntoteknologioiden, energian varastointiteknologioiden sekä kestävyystutkimuksen osalta. Kiertotaloutta pyritään LUT:ssa pohtimaan esimerkiksi veden puhdistuksen ja uudelleenkäytön sekä kierrätetyn raaka-aineen käsittelyn näkökulmista. Uusiutuvien raaka-aineiden käsittely sekä tuotteiden elinkaariarviointi ovat oleellinen osa LUT:n tieteellisiä pohdintoja ja ratkaisuja.

LUT on sitä mieltä, että yrittäjyydessä sekä liiketoiminnassa tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Kestävien arvojen luominen sekä innovoiminen ovat tässä avainasemassa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää kansainväliseen yrittäjyyteen sekä pk-yritysten toimintaan, samoin kuin liiketoimintaa koskevaan analytiikkaan ja päätöksentekoonkin. Yritysten digitalisaatio on tärkeässä osassa pohdittaessa yrittäjyyden sekä liiketoiminnan kestävyyttä.

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa sellaisia ratkaisijoita, jotka kykenisivät muuttamaan nykyistä työelämää. Tällaiselta ratkaisijalta vaadittavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi aloitekykyisyys, yrittäjämäisyys sekä uteliaisuus. LUT:sta valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet verrattain hyvin.
LUT:n tavoitteena on myös parantaa tutkimustyönsä laadukkuutta, näkyvyyttä sekä vaikuttavuutta. Tämän lisäksi koulutuksen tavoitteena on aikaansaada vuorovaikutusta yhteiskunnallisella tasolla sekä vakiinnuttaa paikkansa eräänä maailman parhaimmista yliopistoista. Näissä tavoitteissaan LUT tarvitsee tärkeimpiä arvojaan, rohkeutta, intohimoa sekä tahtoa.